Ordensreglement for Tjur-Tejstgården, vedtaget på afdelingsmødet den 5. april 2017.

Affald: Almindeligt køkkenaffald indpakkes og henlægges i dagrenovationssækkene. Storaffald skal henlægges i containerne jf. affaldsordningen for Tjur- og Tejstgården. Affald må IKKE henstilles rundt omkring i bebyggelsen. Hækaffald og store træer/grene SKAL smides i de dertil indrettede områder, og må IKKE efterlades rundt omkring i bebyggelsen. Græs- og andet haveaffald smides i containeren. Bygninger: Bygningerne må ikke udsættes for hærværk, overmaling m.v. Opsætning af markiser er tilladt udført håndværksmæssigt forsvarligt og fastgjort mindst 10 cm. fra alle kanter og således, at fugtindtrængning undgås. Nedtagning og fuldstændig reetablering skal foretages ved fraflytning. Opsætning af paraboler o. lign. skal foregå i jordhøjde på haveplan. Det er IKKE tilladt at opsætte paraboler på altanen. Overdækning af indgangspartiet og terrassen, opsætning af drivhuse, ekstra skur i haven, samt andre bygningsændringer må kun finde sted efter skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Godkendte standardtegninger, kan rekvireres hos inspektøren. I visse tilfælde, kræver bygningsændringerne en byggetilladelse fra Greve kommune. Information om i hvilke tilfælde dette drejer sig om, kan fås ved henvendelse på Greve Boligselskab, eller hos Inspektøren. Maling: Træværk, murværk, vinduer og døre på frontsiden, samt på altanen må kun males i godkendte farver. På terrassen må der males i selvvalgte jordfarver. Der henvises i øvrigt til råderetsreglerne for Tjur- og Tejstgården.
Fællesarealer: Fællesarealerne herunder legepladser, sandkasser m.v. må ikke forurenes. Opsætning af telte må kun finde sted i dagtimerne. Beplantninger og græsarealer må ikke udsættes for overlast. Indkøbsvogne må kun henstilles i de dertil opsatte galger.
Færdsel: Cykel- og knallertkørsel er ikke tilladt på flise- og gangstier, samt på arealer med græs eller beplantning. Bilkørsel skal foregå med forsigtighed og max. 30 km./t. Cykler og knallerter skal henstilles inde i forgården, så de ikke er til gene for den øvrige færdsel. Fortovene fungerer som brandveje, og skal til hver en tid holdes ryddelige. Parkering af biler må KUN finde sted på parkeringspladserne. Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg, campingvogne, trailere og uindregistrerede motorkøretøjer er ikke tilladt i området hverken på parkeringspladserne, græsplæner eller i carporte. Forbud mod parkering af campingvogne og lign. gælder ikke under klargøring, dog max 14 dage. Det er IKKE tilladt at køre og parkere på stisystemer og græsplæner.

Haver/indgangsparti: Haverne skal holdes i pæn og ordentlig stand. I haven er det tilladt at opsætte et hegn i jordfarver i størrelsen 1,80 x 1,80 m, fastgjort til altanvingen på håndværksmæssig forsvarlig måde. Ved reetablering af hæk, kan der søges om dispensation, til opsætning af hegn. Ansøgningen stiles til bestyrelsen. Flagstænger må opsættes med en max. højde på 4 m og en afstand til hegn/hæk på 2 m. Hækkene skal holdes klippet af lejeren, og hækkenes højde må ikke overstige 1,80 m. Træer må plantes mindst 1 meter fra hæk og mindst 2 meter fra bygning. Træernes højde må ikke overstige 4 meter. Badebassin over 1.000 liter må ikke opstilles. På indgangssiden skal flisegangen ud til boligstien renholdes, sneryddes og gruses af lejeren.

Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Udenfor boligen” i råderetten for Tjur- og Tejstgården.
Husdyr: Der kan gives tilladelse til at holde ét husdyr (enten en hund eller kat) ad gangen i hvert lejemål. Hvalpe og killinger må max. opholde sig sammen med moderen i 4 måneder. Dog er det ikke tilladt at holde såkaldt“kamphund/muskelhund”. Af hunderacer eller blandinger heraf, som ikke er tilladt kan nævnes følgende racer:

– Pitt Bull Terrier – Tosa – Fila Brasileiro – Americano Bull Terrier – Bullterrier, – Amstaff, – Bullmastiff, – Dogo Argentiono, – Dogo Canarian – Amerikansk Bull-dog – Dogo de Bourdeux

Vi skal gøre opmærksom på, at de nævnte racer ikke anses for udtømmende. Der henvises herudover til gældende dansk lovgivning på området. Husdyret (Gælder både hunde og katte) må ikke færdes frit i boligområdet. Hunde skal være forsikret og mærket i henhold til dansk lovgivning. Husdyret skal registreres på ejendomskontoret, hvorefter der kan udstedes en tilladelse til husdyrhold. Boligselskabet har kompetencen til at afgøre, om der kan gives tilladelse til at holde husdyr i den enkelte bolig. Lejeren er ansvarlig for at husdyret ikke generer omkringboende med f.eks. støj, lugt, truende adfærd eller forurening af færdsels- og friarealer. Lejeren er ligeledes ansvarlig for enhver skade som husdyret forvolder for eksempel i form af misfarvning af gulve, ridser i træværk og glas m.v. Det er ikke tilladt at holde høns i bebyggelsen. Støj: Elektroniske medier og musikinstrumenter skal anvendes med al mulig hensyntagen til de omkringboende, på alle tider af døgnet. Støjende adfærd f.eks. fra selskabelighed skal begrænses mest muligt og med hensyntagen til de omkringboende.

Støjende adfærd ved brug af trampolin skal begrænses så meget som mulig, og med hensyntagen til de omkringboende. Støjende værktøj må kun benyttes hverdage kl. 8.00 – 19.00, lørdage kl. 10.00 – 15.00, samt søndage kl. 10.00 – 13.00. Generelt opfordres alle til at tage hensyn til hinanden Indeklima: Udluftning af boligens rum bør foretages mindst 2 gange i døgnet i ca. ½ time. Lejeren kan gøres ansvarlig ved fugtskader m.v. på grund af manglende udluftning. Tøjtørring i det fri skal foregå under altanbrystningshøjde.

Installationer og inventar må ikke ændres eller beskadiges. Generelt: I henhold til lejeloven har beboerne pligt til at efterkomme ordensreglernes bestemmelser, samt at følge inspektørens og ejendomsfunktionærernes anvisninger om ro og orden m.v. Boligtageren er ansvarlig for at ordensreglerne overholdes af de øvrige husstandsmedlemmer og af personer som har adgang til boligen.